logo
Main Page Sitemap

Top news

Not only the strength of your hand, but also the strength of your opponents' hands.But in Short Deck Holdem there are only 5 cards of your suit left in the deck.Relative Hand Value, if youve ever played Pot-Limit Omaha youve most likely learned that resultat loto du 18 nov..
Read more
Fortnite BR free battle pass tier week 2 season 5 guide will help you.Follow the treasure map found in Flush Factory (1) 10 Stars.Meanwhile, the crack in the sky, which has grown since it was created, begins to shrink and turn purple.They spawn pretty consistently around the area, but..
Read more
Your understanding of the different stages of MTTs and the appropriate strategy for each will help you when playing "Beat the Clock" games on PokerStars, but truthfully you'll be better off focusing.Survival " that discussed how players should concentrate on both in MTTs.Make no mistake, though these new "Beat..
Read more

Bonus vs lønn


bonus vs lønn

Det følger av ferieloven 10 at arbeidsvederlaget som utbetales i opptjeningsåret skal inngå i feriepengegrunnlaget.
Uttalelsene i blant annet sak 11/2010 peker på at dersom bonus er avhengig av firmaets resultater og opptjening, skal du motta bonus selv om du er i foreldrepermisjon, og da for den perioden du faktisk har arbeidet før permisjonen startet.Husk å informere løpende.Dette er fastslått i to lagmannsrettsavgjørelser.Det følger av ferieloven 3 at loven ikke kan fravikes til new york lottery email address free ticket draws skade for arbeidstaker, med mindre det er gitt særskilt adgang til det i loven.Det normale er at det utmåles bonus på overordnet nivå, for eksempel for alle ansatte eller for ansatte i en gruppe.Tar du ut lønn over 7,1 G vil det ofte være gunstig at du i tillegg sparer i en innskuddspensjon via bedriften.Et eksempel på en tariffavtale som regulerer bonus og feriepenger, er Overenskomst for butikksjefer mellom samfo og Lederne.
Størrelsen på tillegget er viktig i vurderingen.
Husk at dersom selskapet ditt gir deg lån, må du betale utbytteskatt på lånebeløpet selv om lånet skal tilbakebetales.
I motsetning til fast time- eller månedslønn er det ingen garanti om utbetaling av bevegelig lønn.Firmaer med innskuddsbasert pensjonsordning, er bundet av lov om innskuddspensjon.Loven har samme lønnsbegrep som lov om innskuddspensjon, og tilsvarende unntaksbestemmelse: i henhold til 5-4 andre ledd kan det fastsettes i regelverket at det skal ses bort fra varierende eller midlertidige tillegg ved beregning av pensjonsytelsene.Lovgiver har begrunnet dette med at ytelser som skal kompensere for utgifter arbeidstaker har hatt, ikke skal medregnes.I forarbeidene til dagens ferielov, uttaler departementet at det vil gi en enkel og rimelig avgrensning dersom vilkåret fast godtgjørelse kun knyttes til om ytelsen er fast eller variabel.Når det gjelder bonus, vil det måtte trekkes et skille mellom bonus som utbetales regelmessig på bakgrunn av et avtalt bonusprogram og bonus som utdeles mer sporadisk.Hva som er en «varierende ytelse vil bero på den konkrete situasjonen.Hvorvidt en bonusavtale omfattes av unntaket for fast godtgjøring, avhenger av den enkelte bonusavtalen og en vurdering og tolkning av denne.Eksempler på andre avklaringer: Skal ordningen medføre lik utbetaling til alle som deltar?Loven inneholder roulette and blackjack tables to hire en nærmere angivelse av hvilke vederlag og godtgjørelser fra arbeidsgiver som likevel ikke skal inngå i beregningen.Det fremgår klart av lovens forarbeider at lønn i denne bestemmelsen omfatter all skattepliktig lønnsinntekt og beregnet personinntekt.Innskuddspensjonslovens utgangspunkt er at all skattepliktig lønnsinntekt fra arbeidsgiver er gjenstand for pensjonsberegning.Denne formuleringen ble inntatt etter krav fra Lederne og er ment som en presisering av lovens utgangspunkt og blir omtalt som en såkalt «aktsomhetsbestemmelse».Det avgjørende er dermed om bonus skal anses som lønn i henhold til lov om innskuddspensjon 5-5.Uten slik informasjon synker ofte både interessen for, og effekten av, ordningen.
Ja takk, begge deler, mange velger derfor en kombinasjon av lønn og utbytte.
Dette innebærer at pensjonen også skal beregnes av midlertidige og varierende tillegg og bonusutbetalinger, i den utstrekning disse anses som skattepliktig inntekt.


Sitemap